การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของกรมกิจการผู้สูงอายุ ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

กรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

กรมกิจการผู้สูงอายุ ขอเชิญบุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชน หรือหน่วยงานรัฐ ที่เคยมารับบริการหือมาติดต่อกับกรมกิจการผู้สูงอายุ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของกรมกิจการผู้สูงอายุ ตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565


โดยตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ได้ที่
https://itas.nacc.go.th/go/eit/cndtis

หรือสแกน QR Code ตามภาพ


ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2565

 

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล กรมกิจการผู้สูงอายุ
โทร. 0 2642 4901 ต่อ 214 / 204