ประกาศ รายชื่อข้าราชการผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินคุณลักษณะฯ (สัมภาษณ์) วิธีการและเกณฑ์การคัดเลือกเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 16 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

กรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ประกาศ รายชื่อข้าราชการผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินคุณลักษณะฯ (สัมภาษณ์) วิธีการและเกณฑ์การคัดเลือกเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 16 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563