ขอความร่วมมือข้าราชการและลูกจ้างประจำที่พ้นจากราชการเพราะเกษียณอายุในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม 2563) ยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญล่วงหน้า

กรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

 

กรมบัญชีกลางขอความร่วมมือส่วนราชการต่างๆ ประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำที่พ้นจากราชการเพราะเกษียณอายุในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม 2563) ทราบว่า สามารถยื่นคำขอรับบำเหน็จบำนาญล่วงหน้าได้ก่อนวันครบเกษียณอายุ โดยดำเนินการยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญต่อส่วนราชการต้นสังกัด หรือยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์ (Pensions' Electronic Filing) ทั้งนี้ การยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญล่วงหน้าดังกล่าว จะทำให้การรับบำเหน็จบำนาญและสิทธิสวัสดิการของข้าราชการและลูกจ้างประจำผู้ที่พ้นจากราชการเพราะเกษียณอายุ เป็นไปอย่างต่อเนื่อง 

สำหรับการยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์ (Pensions' Electronic Filing) ผู้ยื่นเรื่องสามาถติดตามความคืบหน้าการปฏิบัติงานของส่วนราชการและกรมบัญชีกลางได้ตลอดเวลา รวมทั้งสามารถใช้บริการตรวจสอบและดูข้อมูลประวัติการเบิกจ่ายเงินบำนาญรายเดือนและรายปี หรือพิมพ์หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ของตนเองผ่านระบบบำเหน็จบำนาญดังกล่าวได้อีกด้วย

รายละเอียดตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0411.4 /ว 166 ลงวันที่ 22 เมษายน 2563 แนบท้าย

กดที่ link ต่อไปนี้ เพื่อศึกษารายละเอียด
รับชมวีดีโอแนะนำการเข้าใช้ระบบ Pensions’ Electronic Filing ของผู้รับเบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ
ที่ https://youtu.be/_kfLcZfhzFU

ระบบการยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์ (Pensions' Electronic Filing)
ที่ https://pws.cgd.go.th/EFiling/login.jsf