สำนักงานเลขานุการกรม

 

นางประภาวดี สิงหวิชัย
นางประภาวดี สิงหวิชัย
เลขานุการกรม
     
     
นางสาว
นางปริยากร ธนาฒยนันต์
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
นายจรัส  อังกาบ
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
นางสาววราภรณ์ เรืองธัญ
ผู้อำนวยการกลุ่มการคลังและพัสดุ
     
     
นายสันติ นักบุญ  
นางสาวชนภัทร พ่วงเภตรา 
ผู้อำนวยการกลุ่มประชาสัมพันธ์
นายสันติ  นักบุญ
ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมาย
 
     

 

   อำนาจหน้าที่

          1. ดำเนินการเกี่ยวกับงานช่วยอำนวยการ งานบริหารทั่วไป งานเลขานุการผู้บริหารงานประสานราชการ และงานสารบรรณของกรม
          2. ดำเนินการเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี การงบประมาณ การพัสดุ อาคารสถานที่และยานพาหนะของกรม
          3. ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ระบบคุณธรรม และการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของบุคลากรของกรม
          4. ดำเนินการเกี่ยวกับงานกฎหมาย งานนิติกรรมและสัญญา งานเกี่ยวกับความรับผิดทางแพ่งและอาญา งานคดีปกครอง และงานคดีอื่นที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของกรม
          5. ดำเนินการเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ผลงาน กิจกรรมและความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานในหน้าที่ของกรม
          6. ดำเนินการอื่นใดที่มิได้กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการใดของกรม
          7. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย