ประกาศ...กรมกิจการผู้สูงอายุเป็นส่วนราชการที่ยกเลิกการเรียกสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และ สำเนาทะเบียนบ้านจากผู้รับบริการแล้ว ยกเว้นกรณีจำเป็นและต้องการสำเนาเอกสารดังกล่าวให้เจ้าหน้าที่ของส่วนราชการเป็นผู้จัดทำสำเนาเอกสารดังกล่าวขึ้นเองและห้ามมิให้เรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการทำสำเนาเอกสารนั้น กรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการแทนให้ใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

สำนักงานเลขานุการกรม

 

นางประภาวดี สิงหวิชัย
นางประภาวดี สิงหวิชัย
เลขานุการกรม
     
     
นางสาว
นางสาวอภิรชญา ชัยติกุล
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
นายจรัส  อังกาบ
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
นางสาววราภรณ์ เรืองธัญ
ผู้อำนวยการกลุ่มการคลังและพัสดุ
     
     
- ว่าง -  
นางสาวชนภัทร พ่วงเภตรา 
ผู้อำนวยการกลุ่มประชาสัมพันธ์
นายยอดยิ่ง ตวงหิรัญอนันต์
ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมาย
 
     

 

   อำนาจหน้าที่

          1. ดำเนินการเกี่ยวกับงานช่วยอำนวยการ งานบริหารทั่วไป งานเลขานุการผู้บริหารงานประสานราชการ และงานสารบรรณของกรม
          2. ดำเนินการเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี การงบประมาณ การพัสดุ อาคารสถานที่และยานพาหนะของกรม
          3. ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ระบบคุณธรรม และการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของบุคลากรของกรม
          4. ดำเนินการเกี่ยวกับงานกฎหมาย งานนิติกรรมและสัญญา งานเกี่ยวกับความรับผิดทางแพ่งและอาญา งานคดีปกครอง และงานคดีอื่นที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของกรม
          5. ดำเนินการเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ผลงาน กิจกรรมและความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานในหน้าที่ของกรม
          6. ดำเนินการอื่นใดที่มิได้กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการใดของกรม
          7. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย