ประกาศ...กรมกิจการผู้สูงอายุเป็นส่วนราชการที่ยกเลิกการเรียกสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และ สำเนาทะเบียนบ้านจากผู้รับบริการแล้ว ยกเว้นกรณีจำเป็นและต้องการสำเนาเอกสารดังกล่าวให้เจ้าหน้าที่ของส่วนราชการเป็นผู้จัดทำสำเนาเอกสารดังกล่าวขึ้นเองและห้ามมิให้เรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการทำสำเนาเอกสารนั้น กรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการแทนให้ใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

สำนักงานเลขานุการกรม

 

นางประภาวดี สิงหวิชัย
นางประภาวดี สิงหวิชัย
เลขานุการกรม
     
     
นางสาว
นางปริยากร ธนาฒยนันต์
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
นายจรัส  อังกาบ
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
นางสาววราภรณ์ เรืองธัญ
ผู้อำนวยการกลุ่มการคลังและพัสดุ
     
     
- ว่าง -  
นางสาวชนภัทร พ่วงเภตรา 
ผู้อำนวยการกลุ่มประชาสัมพันธ์
- ว่าง -
ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมาย
 
     

 

   อำนาจหน้าที่

          1. ดำเนินการเกี่ยวกับงานช่วยอำนวยการ งานบริหารทั่วไป งานเลขานุการผู้บริหารงานประสานราชการ และงานสารบรรณของกรม
          2. ดำเนินการเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี การงบประมาณ การพัสดุ อาคารสถานที่และยานพาหนะของกรม
          3. ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ระบบคุณธรรม และการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของบุคลากรของกรม
          4. ดำเนินการเกี่ยวกับงานกฎหมาย งานนิติกรรมและสัญญา งานเกี่ยวกับความรับผิดทางแพ่งและอาญา งานคดีปกครอง และงานคดีอื่นที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของกรม
          5. ดำเนินการเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ผลงาน กิจกรรมและความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานในหน้าที่ของกรม
          6. ดำเนินการอื่นใดที่มิได้กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการใดของกรม
          7. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย