ประกาศ...กรมกิจการผู้สูงอายุเป็นส่วนราชการที่ยกเลิกการเรียกสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และ สำเนาทะเบียนบ้านจากผู้รับบริการแล้ว ยกเว้นกรณีจำเป็นและต้องการสำเนาเอกสารดังกล่าวให้เจ้าหน้าที่ของส่วนราชการเป็นผู้จัดทำสำเนาเอกสารดังกล่าวขึ้นเองและห้ามมิให้เรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการทำสำเนาเอกสารนั้น กรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการแทนให้ใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

กองส่งเสริมศักยภาพผูัสูงอายุ

 

นางสาวอาภา รัตนพิทักษ์
นางสาวอาภา รัตนพิทักษ์
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ
     
     
นางสาวผึ้งพันธ์  เผ่าจินดา นางสาวอนัญญา  อัตชู
นางสาวสุเบญจา บุญแก้ว

รักษาการ
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

นางสาวผึ้งพันธ์  เผ่าจินดา
ผู้อำนวยการกลุ่มเตรียมความพร้อมสู่วัยสูงอายุ
นางสาวอนัญญา  อัตชู
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ
     
     
นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล  
นางปัทมา ปาณิวรรณ
ผู้อำนวยการกลุ่มเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพเครือข่าย
นางสาวสุทธิรัตน์  โทชนบท
ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรี
 
     

 

   อำนาจหน้าที่

          1. เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ องค์กร และเครือข่ายด้านผู้สูงอายุ
          2. ส่งเสริมการใช้ศักยภาพผู้สูงอายุให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม
          3. พัฒนารูปแบบและแนวทางการดำเนินงานขององค์กรและเครือข่ายผู้ปฏิบัติงาน ด้านผู้สูงอายุให้มีมาตรฐาน และส่งเสริมการดำเนินงานให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด
          4. ส่งเสริมการเตรียมความพร้อมสู่วัยสูงอายุ
          5. บริหารจัดการกองทุนผู้สูงอายุและจัดสวัสดิการผู้สูงอายุตามที่คณะกรรมการผู้สูงอายุ แห่งชาติกำหนด
          6. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และกำกับดูแลการดำเนินงานของศูนย์การเรียนรู้และ ฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุ
          7. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ มอบหมาย