กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก (จำนวน 1 เรื่อง)