Older statistics

จำนวนและสัดส่วนของผู้สูงอายุไทยในภาพรวม

จำนวนและสัดส่วนของผู้สูงอายุไทยในภาพรวม
วันที่ 25 AUG 2016 | ผู้เข้าชม 15,824 ครั้ง

 

          นับจากปี 2557 ต่อไปอีก 7 ปี ประเทศไทยจะเข้าสู่ สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์

 

 

          ที่มา : สำนักงานสถิติแห่งชาติ, สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ