Intelligence Department (KM DOP)

ชุดความรู้การดูแลตนเองและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ

ชุดความรู้การดูแลตนเองและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ
วันที่ 3 MAR 2021 | ผู้เข้าชม 4,237 ครั้ง

 

          ชุดความรู้การดูแลตนเองและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ประกอบด้วยชุดความรู้ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านสุขภาพ ด้านการทำงาน ด้านความมั่นคงในชีวิต ด้านการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมในสังคม เป็นการรวบรวมข้อมูลความรู้ด้านต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับเป็นแนวทางปฏิบัติในการดูแลตนเองหรือดูแลผู้สูงอายุอย่างถูกต้อง เหมาะสม ซึ่งจะเป็นประโยชน์ทั้งต่อตัวผู้สูงอายุเอง ครอบครัว ผู้ดูแล รวมถึงผู้ปฏิบัติงานที่กี่ยวข้อง

 

ด้านสุขภาพ
   
ด้านการทำงาน
   
ด้านการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมในสังคม
   
ด้านความมั่นคงในชีวิต