ประกาศ...กรมกิจการผู้สูงอายุเป็นส่วนราชการที่ยกเลิกการเรียกสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และ สำเนาทะเบียนบ้านจากผู้รับบริการแล้ว ยกเว้นกรณีจำเป็นและต้องการสำเนาเอกสารดังกล่าวให้เจ้าหน้าที่ของส่วนราชการเป็นผู้จัดทำสำเนาเอกสารดังกล่าวขึ้นเองและห้ามมิให้เรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการทำสำเนาเอกสารนั้น กรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการแทนให้ใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

 

 
 
รองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ
ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO)
โทร. 0-2642-4901 
e-mail : older@dop.mail.go.th
            กรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินงานด้านผู้สูงอายุของไทย ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ได้มีการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศตามภารกิจของกรม ผส. ให้เป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ โดยมีการจัดเตรียมโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพอย่างเพียงพอ จัดทำฐานข้อมูลด้านผู้สูงอายุภายในที่มีประสิทธิภาพ เพื่อการบริหารจัดการข้อมูลอย่างเป็นระบบ และการให้บริการประชาชนอย่างครอบคลุมและทั่วถึง รวมถึงการพัฒนาระบบงานด้านสารสนเทศเพื่อบูรณาการฐานข้อมูลผู้สูงอายุไทยในการเตรียมความพร้อมและรองรับสังคมสูงวัยให้สามารถบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลในการนำพาประเทศไทยก้าวสู่โมเดล "ประเทศไทย 4.0" หรือ "ไทยแลนด์ 4.0" และก้าวเข้าสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล (Digital Government)