ติดต่อเรา

       กรมกิจการผู้สูงอายุ

       อาคารมหานครยิบซั่ม ชั้น 20 โซน B

       เลขที่ 539/2 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

       โทรศัพท์ : 0-2642-4336 ถึง 9  FAX : 0-2642-4307

       e-mail : iolder@dop.mail.go.th

25 ม.ค. 64
เบอร์โทรติดต่อผู้บริหารกรมกิจการผู้สูงอายุ (ส่วนกลาง)
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล กอง/กลุ่ม เบอร์โทร ภายใน โทรสาร
อธิบดี กรม ผส.
1 นางสุจิตรา  พิทยานรเศรษฐ์ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ 06 5518 9446 0 2642 4901-3 ต่อ 264 , 414 0 2642 4307
เลขานุการอธิบดี
2 นายนิติเวท มีสงฆ์  นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการพิเศษ  (ลาเรียน) 08 9680 3354 0 2642 4901-3 ต่อ 264 , 414 0 2642 4307
3 นางสาววรินษา  ทุ่งมีผล นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ 09 0965 9563 0 2642 4901-3 ต่อ 264 , 414 0 2642 4307
4 นางสาวกนิษฐา แซ่ว่าง นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ 08 1917 6303 0 2642 4901-3 ต่อ 266 , 414 0 2642 4307
5 นางสาวจินดา  มงคลเลิศศิริกุล นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ 06 2592 9723 0 2642 4901-3 ต่อ 267 , 414 0 2642 4307
รองอธิบดี กรม ผส.
1 นางอภิญญา ชมภูมาศ รองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ 08 1879 3103 0 2642 4901-3 ต่อ 223 0 2642 4307
08 1700 4783  
2 นางสาวรุ่งนภา  ศรีพงษ์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 08 6627 2378 0 2642 4901-3 ต่อ 223 0 2642 4307
3 นางสาวพัชนี  ตันติสิทธิกร เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 08 6120 3119 0 2642 4901-3 ต่อ223 0 2642 4307
4 นางสาวลัดดาวัลย์  ไพรศรี  นักพัฒนาสังคม 09 5943 3462 0 2642 4901-3 ต่อ223 0 2642 4307
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านผู้สูงอายุ
1 นางศิริลักษณ์  มีมาก ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านผู้สูงอายุ 08 1174 4929 0 2642 4901-3 ต่อ 316 0 2642 4307
เลขานุการผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านผู้สูงอายุ
2 นางสาวเสาวลักษณ์ ดวงดี นักวิชาการตรวจสอบภายใน 09 8391 5195 0 2642 4901-3 ต่อ 316 0 2642 4307
3 นางสาวธัญสุดา ณ ตะกั่วทุ่ง เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงาน 06 5329 4614 0 2642 4901-3 ต่อ 316 0 2642 4307
4 นางสาววรวีย์ บุญเกิด เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงาน 09 7230 3015 0 2642 4901-3 ต่อ 316 0 2642 4307
สำนักงานเลขานุการกรม
1 นางปราณี  ประทุมมา เลขานุการกรม  09 2374 3509 0 2642 4901-3 ต่อ 402 02 642 4307
2   ผอ.กลุ่มอำนวยการ    0 2642 4901-3 ต่อ 203
3 นายยอดยิ่ง  ตวงหิรัญอนันต์ ผอ.กลุ่มกฏหมาย 08 5815 7955 0 2642 4901-3 ต่อ 441
4 นายมงคล  ยะภักดี ผอ.กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล  08 9956 1356 0 2642 4901-3 ต่อ 214
5 นางสาววราภรณ์ เรืองธัญ ผอ.กลุ่มการคลังและพัสดุ 06 2594 0299 0 2642 4901-3 ต่อ 209
6 นายพีรพล สอนไข่ ผอ.กลุ่มสื่อสารองค์กร  06 2594 8040 0 2642 4901-3 ต่อ 216
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
1   ผอ.กองยุทธศาสตร์และแผนงาน   0 2642 4901-3 ต่อ 448 02 642 4337 ต่อ 309
2 นางสาวจารุวรรณ ศรีภักดี ผอ.กลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์ 08 1881 1049 0 2642 4901-3 ต่อ 445
3 นางสาวนพวรรณ นวลมณี ผอ.กลุ่มแผนงานและงบประมาณ 06 5937 7156 0 2642 4901-3 ต่อ 445
4 นางสาวพรนิภา  อ่อนเกิด รก. ผอ.กลุ่มเทคโนยีสารสนเทศ 06 2594 8039 0 2642 4901-3 ต่อ 306
5 นางสาวศิริพร กุฎีรัตน์ รก. ผอ.กลุ่มงานความร่วมมือระหว่างประเทศ 06 5937 7154  0 2642 4901-3 ต่อ 447
กองส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ
1 น.ส.ชลลดา  ชนะศรีรัตนกุล  ผอ.กองส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ 09 9712 5858 0 2642 4901-3 ต่อ 301 02 642 4337 ต่อ 305
2 นางสาวอนัญญา อัตชู ผอ.กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ 08 5415 1462 0 2642 4901-3 ต่อ 303
3 นางสาวผึ้งพันธ์  เผ่าจินดา ผอ.กลุ่มส่งเสริมการเตรียมความพร้อมสู่วัยสูงอายุ 08 1174 4918 0 2642 4901-3 ต่อ 315
4 นางสาวสุทธิรัตน์ โทชนบท ผอ.กลุ่มเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพเครือข่าย 08 9834 5455 0 2642 4901-3 ต่อ 317
กองส่งเสริมสวัสดิการและคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุ
1 นางสาวอาภา รัตนพิทักษ์ ผอ.กองส่งเสริมสวัสดิการและคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุ 09 8565 1596 0 2642 4305 0 2642 4306
2   ผอ.กลุ่มระบบการดูแลและเฝ้าระวังทางสังคมผู้สูงอายุ   0 2642 4901-3 ต่อ 109 0 2642 4306
3 นางตะติยา ไกรศรศรี ผอ.กลุ่มคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือผู้สูงอายุ 08 1766 8904 0 2642 4901-3 ต่อ 108 0 2642 4306
4 นางสาวอรอุมา อินทฉาย ผอ.กลุ่มส่งเสริมสวัสดิการสังคม 08 1837 1623 0 2642 4901-3 ต่อ 107 0 2642 4306
กองบริหารกองทุนผู้สูงอายุ
1 นางสาวสุชาดา ทรรพนันทน์ ผอ.กองบริหารกองทุนผู้สูงอายุ 06 2594 8106 02 354 6100 0 2354 6107
2 นางสาวอารมย์ ชื่นคล้าย ผอ.กลุ่มงานวิชาการและคณะกรรมการ/ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 08 6669 3277 0 2354 6107
3 นางสาวดุษณีย์  แก้วรักษา รก.ผอ.กลุ่มงานบริการกองทุนผู้สูงอายุ 08 7059 5937 0 2354 6107
กลุ่มตรวจสอบภายใน
1 นางสาวพรทิพย์ ลิขิตชล หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน 06 2594 8234 0 2642 4901-3 ต่อ218 ไม่มี
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
1 นายจรัส  อังกาบ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 06 2593 8802 0 2642 4901-3 ต่อ 444 ไม่มี