ประกาศ...กรมกิจการผู้สูงอายุเป็นส่วนราชการที่ยกเลิกการเรียกสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และ สำเนาทะเบียนบ้านจากผู้รับบริการแล้ว ยกเว้นกรณีจำเป็นและต้องการสำเนาเอกสารดังกล่าวให้เจ้าหน้าที่ของส่วนราชการเป็นผู้จัดทำสำเนาเอกสารดังกล่าวขึ้นเองและห้ามมิให้เรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการทำสำเนาเอกสารนั้น กรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการแทนให้ใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

ติดต่อเรา

 

       อาคารมหานครยิบซั่ม ชั้น 20 โซน B

       เลขที่ 539/2 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

       โทรศัพท์ : 0-2642-4336  FAX : 0-2642-4307

       e-mail : older@dop.mail.go.th

 

 

 

ที่ หน่วยงาน ที่ตั้ง หมายเลขโทรศัพท์ เบอร์ภายใน
1.     สำนักงานเลขานุการกรม (สลก.) ผส. ชั้น 20    0 2642 4902
   0 2642 4903
   0 2642 4353
   0 2642 4356
   0 2642 4357
 
202-206
212
 
2     กองยุทธศาสตร์และแผนงาน (กยผ.) ผส. ชั้น 21    0 2642 4336
   0 2642 4337
 
   
กลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์ 445
กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ 306
กลุ่มแผนงานและงบประมาณ 308,310
ฝ่ายบริหารทั่วไป 447
กลุ่มงานความร่วมมือระหว่างประเทศ      0 2642 4904  
         
3.     กองส่งเสริมสวัสดิการและคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุ (สคส.) ผส. ชั้น 10    0 2642 4305
   0 2642 4306
   0 2642 4354
   0 2642 4355
 
-
 
4.     กองส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ (สศส.) ผส. ชั้น 21    0 2642 4339
 
303
 
5.     กองบริหารกองทุนผู้สูงอายุ (กบท.) มักกะสัน (ดย.)
ชั้น 1
   0 2651 6902
   0 2651 6480
   0 2253 9115
 
-
 
6.     กลุ่มตรวจสอบภายใน (กตส.) ผส. ชั้น 21    0 2642 4904
 
-
 
7.     กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.) ผส. ชั้น 21    0 2642 4338
 
305
307
 
8.     ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ
 
   (1) ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค เขตภาษีเจริญ
กรุงเทพมหานคร
 
   024-131-141
   024-551-592
 
-
 
   (2) ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางละมุง อำเภอบางละมุง
จังหวัดชลบุรี
 
   038-241-121
 
-
 
   (3) ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์เชียงใหม่ อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่
 
   053-278-573
 
-
 
   (4) ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านทักษิณ อำเภอเมือง
จังหวัดยะลา
 
   073-274-487
 
-
 
   (5) ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนะเวศม์ อำเภอนครหลวง
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 
   035-743-077
 
-
 
   (6) ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุภูเก็ต อำเภอถลาง
จังหวัดภูเก็ต
 
   076-529-699
   076-529-700
 
-
 
   (7) ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุขอนแก่น อำเภอเมือง
จังหวัดขอนแก่น
 
   043-332-922
 
-
 
   (8) ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบุรีรัมย์ อำเภอเมือง
จังหวัดบุรีรัมย์
 
   044-182-560
   044-182-561
 
-
 
   (9) ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดนครพนม อำเภอท่าอุเทน
จังหวัดนครพนม
 
   042-050-055
 
-
 
   (10) ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดลำปาง อำเภอเมือง
จังหวัดลำปาง
 
   054-825-576
   054-825-577
 
-
 
   (11) ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดสงขลา อำเภอสะบ้าย้อย
จังหวัดสงขลา
 
   074-478-151
 
-
 
   (12) ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดปทุมธานี อำเภอธัญบุรี
จังหวัดปทุมธานี
 
   025-771-958
 
-
 
9.     ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุจังหวัดชลบุรี อำเภอบางละมุง
จังหวัดชลบุรี
 
   038-111-724
   038-111-725
   038-111-726
 
-