ติดต่อเรา

       กรมกิจการผู้สูงอายุ

       อาคารมหานครยิบซั่ม ชั้น 20 โซน B

       เลขที่ 539/2 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

       โทรศัพท์ : 0-2642-4336 ถึง 9  FAX : 0-2642-4307

       e-mail : iolder@dop.mail.go.th

 

ที่ หน่วยงาน ที่ตั้ง หมายเลขโทรศัพท์ เบอร์ภายใน
1.     สำนักงานเลขานุการกรม (สลก.) ผส. ชั้น 20    0 2642 4902
   0 2642 4903
   0 2642 4353
   0 2642 4356
   0 2642 4357
 
202-206
212
 
2     กองยุทธศาสตร์และแผนงาน (กยผ.) ผส. ชั้น 21    0 2642 4336
   0 2642 4337
 
 
 
กลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์ 445
กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ 306
กลุ่มแผนงานและงบประมาณ 308,310
ฝ่ายบริหารทั่วไป 447
กลุ่มงานความร่วมมือระหว่างประเทศ      0 2642 4904  
         
3.     กองส่งเสริมสวัสดิการและคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุ (สคส.) ผส. ชั้น 10    0 2642 4305
   0 2642 4306
   0 2642 4354
   0 2642 4355
 
104
108
109
 
4.     กองส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ (สศส.) ผส. ชั้น 21    0 2642 4339
 
303
 
5.     กองบริหารกองทุนผู้สูงอายุ (กบท.) มักกะสัน (ดย.)
ชั้น 1
   0 2651 6902
   0 2651 6480
   0 2253 9115
 
-
 
6.     กลุ่มตรวจสอบภายใน (กตส.) ผส. ชั้น 21    0 2642 4904
 
218
 
7.     กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.) ผส. ชั้น 21    0 2642 4338
 
305
307
 
8.     ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ
 
   (1) ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค

เลขที่ 813

ถนนเพชรเกษม

กม.ที่ 11 ม.15 

แขวงบางหว้า

เขตภาษีเจริญ
กรุงเทพมหานคร
 

   024-131-141
   024-551-592
 
-
 
   (2) ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางละมุง

เลขที่ 40 ม. 4

ถนนสุขุมวิท

ตำบลบางละมุง

อำเภอบางละมุง
จังหวัดชลบุรี
 

   038-241-121
 
-
 
   (3) ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์เชียงใหม่

เลขที่ 1 ถนนมูลเมือง

ตำบลพระสิงห์

อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่
 

   053-278-573
 
-
 
   (4) ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านทักษิณ

เลขที่ 62

ถนนสุขยางค์

ตำบลสะเตง

อำเภอเมือง
จังหวัดยะลา
 

   073-274-487
 
-
 
   (5) ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนะเวศม์

เลขที่ 200/11 ม. 2 

ระหว่างกม. 25-26

อำเภอนครหลวง
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 

   035-743-077
 
-
 
   (6) ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุภูเก็ต

เลขที่ 132 ม.2

ตำบลปากคลอก

อำเภอถลาง
จังหวัดภูเก็ต
 

   076-529-699
   076-529-700
 
-
 
   (7) ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุขอนแก่น

เลขที่2/1 ถนนหลังเมือง

ตำบลในเมือง 

อำเภอเมือง
จังหวัดขอนแก่น
 

   043-332-922
 
-
 
   (8) ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบุรีรัมย์

เลขที่ 229

บ้านโกรกขี้หนู

ม. 3 ตำบลชุมเห็ด

อำเภอเมือง
จังหวัดบุรีรัมย์
 

   044-182-560
   044-182-561
 
-
 
   (9) ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดนครพนม

เลขที่ 101 ม. 13

ถนนสายนครพนม-ท่าอุเทน

อำเภอท่าอุเทน
จังหวัดนครพนม
 

   042-050-055
 
-
 
   (10) ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดลำปาง

เลขที่ 120 ม.1

ถนนลำปาง-แจ้ห่ม

อำเภอเมือง
จังหวัดลำปาง
 

   054-825-576
   054-825-577
 
-
 
   (11) ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดสงขลา

เลขที่ 45 ม.4

ตำบล จะแหน 

อำเภอสะบ้าย้อย
จังหวัดสงขลา
 

   074-478-151
 
-
 
   (12) ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดปทุมธานี

เลขที่ 9/1 ม.2 

ถนนรังสิต-นครนายก

อำเภอธัญบุรี
จังหวัดปทุมธานี
 

   025-771-958
 
-
 
9.     ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุจังหวัดชลบุรี

เลขที่ 40 ม.4
ถนนสุขุมวิท

อำเภอบางละมุง
จังหวัดชลบุรี
 

   038-111-724
   038-111-725
   038-111-726
 
-