ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์

ประเด็นยุทธศาสตร์

  1. บูรณาการขับเคลื่อน นโยบาย มาตรการ กลไก นวัตกรรม งานด้านผู้สูงอายุ ไปสู่การปฏิบัติ
  2. พัฒนาภาคีเครือข่ายให้มีส่วนร่วมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ และเตรียมความพร้อมรองรับสังคมสูงอายุ
  3. พัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือและส่งเสริมระบบการจัดสวัสดิการ การคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุ
  4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กร

เป้าประสงค์

  1. มีการบูรณาการขับเคลื่อนงานด้านผู้สูงอายุในทุกระดับ
  2. ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ และเตรียมความพร้อมรองรับสังคมสูงอายุ
  3. เครือข่ายและผู้สูงอายุได้รับการพัฒนา ดูแลช่วยเหลือให้เข้าถึงสิทธิและสวัสดิการ
  4. มีบุคลากรที่เพียงพอ และมีสมรรถนะในการทำงาน
  5. มีระบบงบประมาณ ที่มุ่งผลสัมฤทธิ์
  6. องค์กรมีระบบการบริหารจัดการที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง

http://www.dop.go.th/th/know/5/138