คลังภาพกิจกรรม

 • ร่วมทำบุญกรมฯเนื่องในวาระโอกาสจะขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๑

  27 ธ.ค. 2560

  เมื่อวันพุธที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ท่านอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ(นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ)มอบหมายให้รองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ (นายธำรง ธวัชวะชุม) พร้อมด้วยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านผู้สูงอายุ (นางสาวศิริวรรณ อรุณทิพย์ไพฑูรย์) ผู้อำนวยการกอง/ผู้อำนวยการกลุ่ม ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมทำ

  อ่านต่อ
 • กพร.เข้าเยี่ยมคารวะ รองอผส. เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๑

  27 ธ.ค. 2560

  เมื่อวันพุธที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๕๙ น. รองอธิบดีกรมกิจการผู้สุงอายุ (นายธำรง ธวัชวะชุม)ให้ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (นางสาววรรณาอรัญกุล) พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ เข้าเยี่ยมคารวะ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่๒๕๖๑ ณ ห้องทำงานรองอธิบดี ชั้น ๒๐ ที่ทำการกรมกิจการผู้สูงอายุ อาคารมหานครยิบซั่ม ภ

  อ่านต่อ
 • การประชุมผู้บริหารประจำสัปดาห์

  26 ธ.ค. 2560

  เมื่อวันอังคารที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ (นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ) เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารประจำสัปดาห์เพื่อหารือและขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านผู้สูงอายุ ตามนโยบายของผู้บังคับบัญชาโดยมีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านผู้สูงอายุ (นางสาวศิริวรรณ อรุณทิพย์ไพฑูรย์) ผู้อำนวยการกอง

  อ่านต่อ
 • การจัดทำประเด็นข้อมูลเพื่อพัฒนางานด้านผู้สูงอายุไทย ครั้งที่ ๔/๖๐

  26 ธ.ค. 2560

  เมื่อวันอังคารที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. ประธานสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (นายแพทย์วิชัย โชควิวัฒน) เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการจัดทำประเด็นข้อมูลเพื่อพัฒนางานด้านผู้สูงอายุไทย ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ เพื่อหารือการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน

  อ่านต่อ
 • ลงนาม MOU และโบกธงคิกออฟ (Kick off)

  25 ธ.ค. 2560

  เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ ) เป็นประธานในพิธีลงนาม MOU และโบกธงคิกออฟ (Kick off) โครงการขับเคลื่อนพิษณุโลกเมืองประวัติศาสตร์ เมืองอารยสถาปัตย์ และเมืองท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล ภายใต้โครงการสร้างชุ

  อ่านต่อ
 • One Home จังหวัดสุโขทัย “ผู้สูงอายุ อายุยืน...เยาว์”

  25 ธ.ค. 2560

  เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ ) โดยมีคณะผู้บริหารกระทรวง พม. รองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ (นายธำรง ธวัชวะชุม) และทีม One Home จังหวัดสุโขทัย ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและมอบของขวัญปีใหม่กระทรวง พม. “ผ

  อ่านต่อ
 • “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”

  22 ธ.ค. 2560

  เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ รองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ (นายธำรง ธวัชวะชุม) เป็นหัวหน้าชุดปฏิบัติการประจำวัน ร่วมกิจกรรม “เราทำความดีด้วยหัวใจ” ของหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา พื้นที่ปฏิบัติการ : บริเวณรอบ ๆ จุดอนุสรณ์สถานแห่งชาติ โดยมี เสนาธิการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน (พลอากาศต

  อ่านต่อ
 • การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร

  22 ธ.ค. 2560

  เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ (นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ) เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการดำเนินงานด้านผู้สูงอายุ ระหว่าง ๒๒ – ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ ไม้แก่นดำเนินรีสอร์ท อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี พร้อมมอบนโนบายแนวทาง

  อ่านต่อ
 • คณะผู้บริหารอาคารมหานครยิบซั่ม เข้าเยี่ยมคารวะ

  21 ธ.ค. 2560

  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๐๐ น. อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ (นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ) ให้คณะผู้บริหารอาคารมหานครยิบซั่ม เข้าเยี่ยมคารวะ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่๒๕๖๒ ณ ห้องอธิบดี ชั้น ๒๐ ที่ทำการกรมกิจการผู้สูงอายุ อาคารมหานครยิบซั่ม ภาพ/ข่าว : ฌาณวิทย์ คงคาเขตร กลุ่มสื่อสารองค์กร

  อ่านต่อ
 • การจัดทำงบประมาณระหว่างปี 2561 ข้อมูลผู้สูงอายุ S.C. จ.สุโขทัย

  20 ธ.ค. 2560

  เมื่อวันพุธ ที่ 20 ธ.ค.2560(10.00น.) รองอธิบดี ผส.(นายธำรง ธวัชวะชุม)ประชุมหารือตามที่ท่าน รมว.พม./ท่าน อผส.สั่งการ เรื่องการจัดทำงบประมาณระหว่างปี2561/ข้อมูลผู้สูงอายุ/senior complex จ.สุโขทัย โดยมี ผอ.กยผ./ผู้แทนผอ.กอง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 20 กรม ผส. #ภาพ/ข่าว:ฌาณวิทย์ คงคาเขตร กลุ่มสื

  อ่านต่อ