ผู้สูงอายุแห่งชาติประจำปี 2561

ผู้สูงอายุแห่งชาติประจำปี 2561
วันที่ 10 เม.ย. 2561 | ผู้เข้าชม 4,182 ครั้ง

สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา 
เกิดเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2482 ที่จังหวัดเพชรบุรี 
เป็นบุตรของนาย อารีย์ ตันติเวชกุล อดีต ส.ส.จังหวัดนครราชสีมา 5 สมัย
เคยดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
และ ท่านผู้หญิง ประสานสุข ตันติเวชกุล ต้นเครื่องพระกระยาหารไทยในพระตำหนักจิตรลดารโหฐาน
 สมรสกับคุณหญิง รองศาสตราจารย์ ดร.จินตนา ตันติเวชกุล อาจารย์ภาควิชาภาษาฝรั่งเศส มหาวิทยาลัยรามคำแหง มีบุตร 2 คนชื่อ นายณิชศีล ตันติเวชกุล และ นายอรวัต ตันติเวชกุล

การศึกษา
•    ประถมศึกษา โรงเรียนอัสสัมชัญ (เรียนเพียงปีเดียว)
•    วชิราวุธวิทยาลัย
•    ระดับมัธยมและอนุปริญญา ที่ประเทศเวียดนามและประเทศลาว ทุนรัฐบาลฝรั่งเศส
•    ปริญญาตรีทางรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกรอนอบ ประเทศฝรั่งเศส
•    ปริญญาโท-เอกทางรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยมองแปลลิเย (Université de Montpellier) ประเทศฝรั่งเศส
•    ประกาศนียบัตร การพัฒนาเศรษฐกิจ EDI ธนาคารโลก วอชิงตัน ดี.ซี. สหรัฐอเมริกา
•    ประกาศนียบัตร การวางแผนเศรษฐกิจ IIAP สถาบันบริหารระหว่างประเทศ ปารีส ประเทศฝรั่งเศส
•    วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 28
•    วิทยาลัยการทัพบก รุ่นที่ 23
การทำงาน
•    พ.ศ. 2512 เข้าทำงานที่กองวางแผนเตรียมพร้อมด้านเศรษฐกิจ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
•    พ.ศ. 2523 เลขาธิการสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.)
•    พ.ศ. 2524-2542 เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.)
•    พ.ศ. 2537-2539 เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สภาพัฒน์)
•    พ.ศ. 2540-2542 กรรมการร่างกฎหมาย คณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
•    พ.ศ. 2548-2554 นายกสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
•    พ.ศ. 2531-ปัจจุบัน กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา
•    พ.ศ. 2554-ปัจจุบัน ที่ปรึกษาคณะกรรมการยุทธศาสตร์เพื่อวางระบบการบริหารทรัพยากรน้ำ(กยน.)และ คณะกรรมการนโยบายน้ำและอุทกภัยแห่งชาติ(กนอช.)
•    ประธานมูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด
รางวัลเกียรติคุณ
•    รางวัลบุคคลตัวอย่างประจำปี 2537
•    รางวัลผู้บริหารราชการ ดีเด่น ประจำปี 2538
•    รางวัลบุคคลผู้ประพฤติปฏิบัติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
•    รางวัลบุคคล ดีเด่นแห่งชาติ สาขาพัฒนาเศรษฐกิจ พ.ศ. 2541
•    วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2541
•    ได้รับปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาจิตวิทยา ประจำปีการศึกษา 2552 จากมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต