ผู้สูงอายุแห่งชาติประจำปี 2562

ผู้สูงอายุแห่งชาติประจำปี 2562

ชื่อ -สกุล : นายแพทย์ บรรลุ  ศิริพานิช  

วันเกิด : 17  พฤษภาคม  2468  ที่ จังหวัดร้อยเอ็ด 

ครอบครัว : เป็นบุตรคนสุดท้องในจำนวนพี่น้อง 9 คน

สมรสกับ นางนิรันดร์ ศิริพานิช มีบุตร-ธิดา 3 คน เป็นชาย 2 คน หญิง 1 คน  

การศึกษา   

 • วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่น 21
 • จบทางด้านศัลยกรรมที่มหาวิทยาลัยนิวยอร์ก โรงพยาบาลเบลลีวิว (สอบชิงทุนได้)
 • เรียนต่อที่ศิริราช 2 ปี
 • คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2 ปี
 • โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
 • โรงเรียนวัดในจังหวัดร้อยเอ็ด

 

การทำงาน/ตำแหน่งหน้าที่  

 • 2527 รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข (เกษียณ 1 ต.ค.2528)
 • 2521-2526     รองอธิบดีกรมการแพทย์ 
 • ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเลิดสิน 
 • แพทย์ที่จังหวัดสระบุรี 
 • แพทย์คนแรกที่ผ่าตัดนิ่ว แก่คนไข้ได้สำเร็จ 
 • 2494          แพทย์ประจำที่โรงพยาบาลมหาสารคาม (คนแรก)
 • แพทย์ประจำบ้าน แผนกศัลยกรรม ที่โรงพยาบาลศิริราช 

ตำแหน่งอื่นๆ       

 • 17 มกราคม 2549     กรรมการแห่งชาติว่าด้วยสิทธิเสรีภาพและความยุติธรรม
 • 25 เมษายน 2542     กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ (ป.ป.ป.)
 • อาจารย์พิเศษ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
 • อาจารย์พิเศษ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 • นายกสมาคมประสานงานองค์กรเอกชนเพื่อการสาธารณสุข 
 • ประธานสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย
 • 2541    ประธานการสอบสวนการทุจริตซื้อยาในกระทรวงสาธารณสุข 
 • 2535    กรรมการให้สอบสวนกรณีเหตุการณ์พฤษภาทมิฬ (รัฐบาลอานันท์ ปันยารชุน)
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สาขาแพทยศาสตร์ ของ ก.พ.