พิธีเปิดงานสังสรรค์ “รวมพลังวัยหวานสายสัมพันธ์” ซึ่งดำเนินการจัดขึ้นโดยโรงเรียนผู้สูงอายุต้นแบบระดับจังหวัดนนทบุรี

พิธีเปิดงานสังสรรค์ “รวมพลังวัยหวานสายสัมพันธ์” ซึ่งดำเนินการจัดขึ้นโดยโรงเรียนผู้สูงอายุต้นแบบระดับจังหวัดนนทบุรี

   วันเสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 18.00 น. ณ ห้องประชุม จอมพล ป.พิบูลสงคราม โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม จังหวัดนนทบุรี อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ (นางสุจิตรา พิทยานรเศรษฐ์) เป็นประธานในพิธีเปิดงานสังสรรค์ “รวมพลังวัยหวานสายสัมพันธ์” ซึ่งดำเนินการจัดขึ้นโดยโรงเรียนผู้สูงอายุต้นแบบระดับจังหวัดนนทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมการจัดกิจกรรมด้านต่างๆ ของผู้สูงอายุ อันเป็นการสร้างความสัมพันธ์ในกลุ่มผู้สูงอายุให้มีการรวมกลุ่ม เกิดพลังในตนเอง สามารถพึ่งพาตนได้อย่างมีคุณค่าและดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณภาพ ผู้เข้าร่วมงานประกอบด้วยพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี กลุ่มนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุต้นแบบระดับจังหวัดนนทบุรี ผู้แทนภาคีเครือข่ายด้านผู้สูงอายุในพื้นที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมงานรวมจำนวนกว่า 450 คน

คลังภาพ