ประกาศกรมกิจการผู้สูงอายุ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้ารับ การประเมินบุคคล เพื่อเลื่อนขึ้น แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ

กรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ประกาศกรมกิจการผู้สูงอายุ  เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้ารับ การประเมินบุคคล เพื่อเลื่อนขึ้น แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 

สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 1 - 8 พฤษภาคม 2561