อัตราค่าบริการสาธารณะสุข เพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ หมวดที่ 8 ค่าตรวจวินิจฉัยและรักษาทางรังษีวิทยา

กรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อัตราค่าบริการสาธารณะสุข เพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ หมวดที่ 8 ค่าตรวจวินิจฉัยและรักษาทางรังษีวิทยา (กรมบัญชีกลาง ที่ กค 0416.2/ว 422 ลงวันที่ 10 กันยายน 2563)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง