ขอบเขตของงาน (TOR) จ้างจัดงานประกาศระเบียบวาระแห่งชาติ เรื่อง สังคมสูงอายุ

กรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ขอบเขตของงาน (TOR) จ้างจัดงานประกาศระเบียบวาระแห่งชาติ เรื่อง สังคมสูงอายุ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง