ประกาศรับสมัครบุคคลธรรมดาช่วยปฏิบัติงาน กรมกิจการผู้สูงอายุรับสมัครเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานด้านบริหารทั่วไป กลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน จำนวน 1 อัตรา

กรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์