กองส่งเสริมสวัสดิการและคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุ กรมกิจการผู้สูงอายุ รับสมัครบุคคลภายนอกเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ จำนวน 2 อัตรา

กรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

1. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ช่วยปฎิบัติงานโครงการสนับสนุนศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ กลุ่มส่งเสริมสวัสดิการสังคม จำนวน 1 อัตรา

2. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ช่วยปฎิบัติงานด้านบริหารทั่วไป ฝ่ายบริหารทั่วไป จำนวน 1 อัตรา