ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ

กรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ด้วย กรมกิจการผู้สูงอายุจะดำเนินการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน 6 อัตรา โดยกำหนดรับสมัครระหว่างวันที่ 20 สิงหาคม ถึง 2 กันยายน 2563

รายละเอียดตามเอกสารที่เกี่ยวข้อง

เอกสารที่เกี่ยวข้อง