ไฟล์นำเสนอ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนการดำเนินงานช่วงสถานการณ์ COVID-19 และทบทวนแผนงานโครงการ ปี 2563-2564 ระหว่างวันที่ 9-12 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมบอลรูม 1 ชั้น 8 โรงแรมอีสติน มักกะสัน

กรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ไฟล์นำเสนอ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนการดำเนินงานช่วงสถานการณ์ COVID-19 และทบทวนแผนงานโครงการ ปี 2563-2564

ระหว่างวันที่ 9-12 กันยายน 2563
ณ ห้องประชุมบอลรูม 1 ชั้น 8 โรงแรมอีสติน มักกะสัน กรุงเทพมหานคร

เอกสารที่เกี่ยวข้อง