กองส่งเสริมสวัสดิการและคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุ

 

นางวาสนา ทองจันทร์
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมสวัสดิการและคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุ
นางรินท์รพัชฐิ์ เที่ยงมิตร
นางสาวอรทัย รามณี
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
นางสาวพัฒนาวดี ธรรมรัตนพฤกษ์
ผู้อำนวยการกลุ่มคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือผู้สูงอายุ
-- อยู่ระหว่างการสรรหา --
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริม
สวัสดิการสังคม

นางสาวชนภัทร พ่วงเภตรา

ผู้อำนวยการกลุ่มระบบการดูแลและเฝ้าระวังทางสังคมผู้สูงอายุ

นางสาวอนัญญา อัตชู

ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค

นางสาวอรอุมา อินทฉาย

ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางละมุง จังหวัดชลบุรี

นางสาวอภิรชญา  ชัยติกุล

ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่)

-- อยู่ระหว่างการสรรหา --

ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านทักษิณ จังหวัดยะลา

นายจรัส อังกาบ

ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนะเวศม์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

นางสาวจารุวรรณ ศรีภักดี

ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุภูเก็ต

นางสาวภธิรา กิตติเดชานันท์

ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุขอนแก่น

นางสาวสุทธิรัตน์  โทชนบท

ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบุรีรัมย์

นายศักดิ์ดา จันทครู

ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการ
สังคมผู้สูงอายุจังหวัดนครพนม

นางพัชรินทร์ เสนาะสันต์

ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดลำปาง

นายมงคล ยะภักดี

ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคม
ผู้สูงอายุจังหวัดสงขลา

นายพีรพล สอนไข่ 

ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดปทุมธานี

   

 

   อำนาจหน้าที่

          1. พัฒนารูปแบบและแนวทางการจัดสวัสดิการสังคมสำหรับผู้สูงอายุให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด
          2. ส่งเสริมและสนับสนุนระบบการดูแลผู้สูงอายุ
          3. พัฒนาศักยภาพและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ในการจัดระบบการดูแลและคุ้มครองทางสังคม การจัดบริการสวัสดิการสังคมแก่ผู้สูงอายุ
          4. ส่งเสริม สนับสนุน และติดตามประเมินผลการดำเนินงาน เพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถ เข้าถึงสิทธิและบริการสวัสดิการตามที่กฎหมายกำหนด
          5. สงเคราะห์และคุ้มครองสวัสดิภาพของผู้สูงอายุในภาวะยากลำบากให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ตามมาตรฐานที่กำหนด
          6. เป็นศูนย์กลางในการประสานการจัดบริการสวัสดิการสังคมและสิทธิของผู้สูงอายุ ของหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมายกำหนด
          7. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และกำ กับดูแลการดำ เนินงานของศูนย์พัฒนา การจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ
          8. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ มอบหมาย