ประกาศ...กรมกิจการผู้สูงอายุเป็นส่วนราชการที่ยกเลิกการเรียกสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และ สำเนาทะเบียนบ้านจากผู้รับบริการแล้ว ยกเว้นกรณีจำเป็นและต้องการสำเนาเอกสารดังกล่าวให้เจ้าหน้าที่ของส่วนราชการเป็นผู้จัดทำสำเนาเอกสารดังกล่าวขึ้นเองและห้ามมิให้เรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการทำสำเนาเอกสารนั้น กรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการแทนให้ใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

กองส่งเสริมสวัสดิการและคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุ

 

นางบุศรินทร์  เกิดมณี
- อยู่ระหว่างการสรรหา -
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมสวัสดิการและคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุ
     
     
นางรินท์รพัชฐิ์ เที่ยงมิตร  นางตะติยา  ไกรสรศรี นางวรรณภา บุบผะศิริ
นางรินท์รพัชฐิ์  เที่ยงมิตร
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
นางตะติยา  ไกรสรศรี
ผู้อำนวยการกลุ่มคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือผู้สูงอายุ
นางวรรณภา  บุบผะศิริ
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสวัสดิการสังคม
     
     
นางสาวจิรฎา วิวัฒนะ นางสิรินุช อันตรเสน นางจิตติมา กรีอารี
นางสาวกนกวรรณ เหลืองมงคลเลิศ
ผู้อำนวยการกลุ่มระบบการดูแลและเฝ้าระวังทางสังคมผู้สูงอายุ
นางสิรินุช  อันตรเสน
ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค
นายสุรศักดิ์ อัตตะสาระ
ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางละมุง
     
     
นายไพฑูรย์  พัชรอาภา นายไพบูลย์ ชัยเชื้อ นางกันตา  ดีเติม
นายไพฑูรย์  พัชรอาภา
ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่)
นายพิษณุพงษ์  จิระโภคานนท์
ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านทักษิณ จังหวัดยะลา
นางกันตา  ดีเติม
ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนะเวศม์
     
     
นายสุรศักดิ์  อัตตะสาระ นางกรรณิการ์ นิ่มธุภะริยะ นายประหยัด ต๊ะสุยะ
-อยู่ระหว่างการสรรหา
ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุภูเก็ต
นางสาวบุญน้อม งามเชื้อ
ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุขอนแก่น
นายประหยัด  ต๊ะสุยะ
ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบุรีรัมย์
     
     
นางสาวบุญน้อม งามเชื้อ นายชาติชาย ม่วงเล็ก นายลูอี ฮาบิ
นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล
ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดนครพนม

นางสาวพีรญา นพรัตน์

ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดลำปาง

นางสกุณที อนุราช
ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดสงขลา
นายสุรศักดิ์ อัตตะสาระ    
นางปราณี  ประทุมมา
ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดปทุมธานี
   

 

   อำนาจหน้าที่

          1. พัฒนารูปแบบและแนวทางการจัดสวัสดิการสังคมสำหรับผู้สูงอายุให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด
          2. ส่งเสริมและสนับสนุนระบบการดูแลผู้สูงอายุ
          3. พัฒนาศักยภาพและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ในการจัดระบบการดูแลและคุ้มครองทางสังคม การจัดบริการสวัสดิการสังคมแก่ผู้สูงอายุ
          4. ส่งเสริม สนับสนุน และติดตามประเมินผลการดำเนินงาน เพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถ เข้าถึงสิทธิและบริการสวัสดิการตามที่กฎหมายกำหนด
          5. สงเคราะห์และคุ้มครองสวัสดิภาพของผู้สูงอายุในภาวะยากลำบากให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ตามมาตรฐานที่กำหนด
          6. เป็นศูนย์กลางในการประสานการจัดบริการสวัสดิการสังคมและสิทธิของผู้สูงอายุ ของหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมายกำหนด
          7. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และกำ กับดูแลการดำ เนินงานของศูนย์พัฒนา การจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ
          8. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ มอบหมาย