กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

 

นางสาวศิริวรรณ อรุณทิพย์ไพฑูรย์
นางสาววรรณา  อรัญกุล
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน
     
     
นางสาวจารุวรรณ ศรีภักดี
ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์
-นางสาวนพวรรณ นวลมณี-
ผู้อำนวยการกลุ่มแผนงานและงบประมาณ
-อยู่ระหว่างสรรหา-
ผู้อำนวยการกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ
 
-อยู่ระหว่างสรรหา-
ผู้อำนวยการกลุ่มงานความร่วมมือระหว่างประเทศ
-อยู่ระหว่างสรรหา-
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
 

 

   อำนาจหน้าที่

          1. จัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย แผนยุทธศาสตร์ด้านผู้สูงอายุ แผนปฏิบัติราชการของกรมและแผนเฉพาะด้านที่เกี่ยวข้อง
          2. ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณของกรม
          3. ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ แผนผู้สูงอายุแห่งชาติและแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกรม
          4. จัดทำและพัฒนาระบบฐานข้อมูล ระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารของกรม
          5. ดำเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ
          6. ดำเนินการเกี่ยวกับงานวิเทศสัมพันธ์ การพัฒนา และประสานความร่วมมือระหว่างประเทศเกี่ยวกับนโยบาย พันธกรณี อนุสัญญา และความตกลงระหว่างประเทศด้านผู้สูงอายุ
          7. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย