กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

 

นางสาวศิริวรรณ อรุณทิพย์ไพฑูรย์
นางศิริลักษณ์  มีมาก
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน
     
     
นางสาวกอบกุล  กวั่งซ้วน นางสาวกอบกุล  กวั่งซ้วน นางสมพร  ตรวจมรคา
นางสาวกอบกุล  กวั่งซ้วน
ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์
นางสาวพีรญา  นพรัตน์
ผู้อำนวยการกลุ่มแผนงานและงบประมาณ
นางสมพร  ตรวจมรคา
ผู้อำนวยการกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ
     
     
นางสาวอาภา  รัตนพิทักษ์ นางสาวอาภา รัตนพิทักษ์  
นางสาวอาภา  รัตนพิทักษ์
ผู้อำนวยการกลุ่มงานความร่วมมือระหว่างประเทศ
นางสาวกชนันท์  อินสมพันธุ์
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
 
     

 

   อำนาจหน้าที่

          1. จัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย แผนยุทธศาสตร์ด้านผู้สูงอายุ แผนปฏิบัติราชการของกรมและแผนเฉพาะด้านที่เกี่ยวข้อง
          2. ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณของกรม
          3. ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ แผนผู้สูงอายุแห่งชาติและแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกรม
          4. จัดทำและพัฒนาระบบฐานข้อมูล ระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารของกรม
          5. ดำเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ
          6. ดำเนินการเกี่ยวกับงานวิเทศสัมพันธ์ การพัฒนา และประสานความร่วมมือระหว่างประเทศเกี่ยวกับนโยบาย พันธกรณี อนุสัญญา และความตกลงระหว่างประเทศด้านผู้สูงอายุ
          7. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย