กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

 

 

นางสาวพีรญา นพรัตน์
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน

     
     
นางสาวกัลย์วิตา อินสมพันธ์ุ
ผู้อำนวยการ
กลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์
นางสาวนพวรรณ นวลมณี
ผู้อำนวยการกลุ่มแผนงานและงบประมาณ

 นางสาวพรนิภา อ่อนเกิด  
ผู้อำนวยการกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ

 
นางสาวชยาภรณ์ ท่าตะเคียน

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มความร่วมมือระหว่างประเทศ

นางปาณิสรา เก่งคุมพล
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
 

 

   อำนาจหน้าที่

          1. จัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย แผนยุทธศาสตร์ด้านผู้สูงอายุ แผนปฏิบัติราชการของกรมและแผนเฉพาะด้านที่เกี่ยวข้อง
          2. ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณของกรม
          3. ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ แผนผู้สูงอายุแห่งชาติและแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกรม
          4. จัดทำและพัฒนาระบบฐานข้อมูล ระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารของกรม
          5. ดำเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ
          6. ดำเนินการเกี่ยวกับงานวิเทศสัมพันธ์ การพัฒนา และประสานความร่วมมือระหว่างประเทศเกี่ยวกับนโยบาย พันธกรณี อนุสัญญา และความตกลงระหว่างประเทศด้านผู้สูงอายุ
          7. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย