Interest media

  • พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ.2546
  • พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ.2546
  • สังคมผู้สูงวัย: นโยบายเพื่อแก้ปัญหา ทำอย่างไร! (EP.3)
  • สังคมผู้สูงวัย: เปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาส ทำได้! (EP.2)
  • สังคมผู้สูงวัย วิกฤตหรือโอกาสของสังคมไทย? EP.1
  • สูงวัยยุค 5G รู้เท่าทันเทคโนโลยี พ้นภัยมิจฉาชีพ | คุยกันวันใหม่