การศึกษาแนวทางการเตรียมความพร้อมถ่ายโอนภารกิจ ศพอส.