นางสุจิตรา พิทยานรเศรษฐ์ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ เข้าร่วมอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูงเพื่อการสร้างชาติ (สนช.) รุ่นที่ 12

นางสุจิตรา พิทยานรเศรษฐ์ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ เข้าร่วมอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูงเพื่อการสร้างชาติ (สนช.) รุ่นที่ 12
วันที่ 7 เม.ย. 2564 | ผู้เข้าชม 1,193 ครั้ง

วันพุธที่ 7 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. ณ ศูนย์ประชุมโพธาลัย เลเชอร์ ปาร์ค เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร นางสุจิตรา พิทยานรเศรษฐ์ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ เข้าร่วมอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูงเพื่อการสร้างชาติ (สนช.) รุ่นที่ 12 ซึ่งจัดขึ้นโดยสถาบันการสร้างชาติ (NBI) มีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นเสริมสร้างผู้อบรมให้เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง (Change Maker) ในทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง เพื่อร่วมสร้างชาติในบทบาทที่เหมาะสม พร้อมนำประเทศไทยก้าวเข้าสู่ประเทศที่พัฒนาแล้วอย่างสัมฤทธิ์ผล โดยในวันนี้ อธิบดีฯ ได้ร่วมรับฟังการนำเสนอผลงานโครงการ Cap-Corner Stone Project (CCS) ซึ่งเป็นโครงการขนาดเล็กที่มีผลกระทบสูง หรือขยายผลต่อได้มากในวงกว้าง และเป็นประเด็นมุ่งเน้นที่มีความเฉพาะเจาะจง โดยมี ศาสตราจารย์ ดร. เกรียงศักดิ์ เจริญวงศักดิ์ ประธานสถาบันการสร้างชาติ (NBI) และนายทวีชัย เจริญเศรษฐศิลป์ ผู้อำนวยการวิจัย สถาบันอนาคตศึกษาเพื่อการพัฒนา เป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิภายในงาน

คลังภาพ