หารือบทบาทภารกิจของศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ (ศพส.) ในการดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ภายในศูนย์ฯ การจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุในชุมชน

หารือบทบาทภารกิจของศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ (ศพส.) ในการดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ภายในศูนย์ฯ การจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุในชุมชน
วันที่ 7 เม.ย. 2564 | ผู้เข้าชม 1,287 ครั้ง

วันพุธที่ 7 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. นางสุจิตรา พิทยานรเศรษฐ์ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ เป็นประธานในการประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference เพื่อหารือบทบาทภารกิจของศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ (ศพส.) ในการดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ภายในศูนย์ฯ การจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุในชุมชน การเป็นศูนย์ข้อมูลและศูนย์เรียนรู้สำหรับให้คำแนะนำปรึกษาเรื่องผู้สูงอายุ และการเป็นศูนย์ที่เปิดให้บริการทั้งผู้ที่อยู่ภายในและภายนอกศูนย์ฯ พร้อมทั้งหารือเรื่องการขับเคลื่อนศูนย์สร้างสุขผู้สูงอายุ (Anti-Ageing Activity) ในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์และสร้างความสุขต่อผู้สูงอายุภายในศูนย์ฯ โดยมี นางอภิญญา ชมภูมาศ รองอธิบดีฯ พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกอง/กลุ่ม ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ ทั้ง 12 ศูนย์ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมกิจการผู้สูงอายุ เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ณ ห้องพัชราภา ชั้น 11 โรงแรมปรินซ์ พาเลซ มหานาค กรุงเทพมหานคร

หลังจากนั้น เวลา 15.00 น. นางสุจิตรา พิทยานรเศรษฐ์ อธิบดีฯ เป็นประธานในการประชุมกระบวนการทบทวนการขับเคลื่อนแผนงาน/โครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาส 3 – 4 โดยมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ ทั้งหมด 7 ประเด็น ประกอบด้วย การส่งเสริมการเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุ (ศรผส.) การพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมการเรียนรู้ผู้สูงอายุในชุมชน การเสริมพลังคลังปัญญาเพื่อคนทุกวัย การส่งเสริมความเข้มแข็งเครือข่ายด้านผู้สูงอายุ การส่งเสริมความร่วมมือเครือข่ายเพื่อการมีอาชีพของผู้สูงอายุ การสร้างความตระหนักและเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย และการเสริมสร้างกลไกการพัฒนาผู้สูงอายุในชุมชนด้วยการพัฒนาและขยาย ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) ตลอดจนการหารืองบประมาณ ปี 2564 และการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ กรมกิจการผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (Integrity and Transparency Assessment 2021) โดยมี นางอภิญญา ชมภูมาศ รองอธิบดีฯ นางศิริลักษณ์ มีมาก ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านผู้สูงอายุ พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกอง/กลุ่ม ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ ทั้ง 12 ศูนย์ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมกิจการผู้สูงอายุ เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ณ ห้องพัชราภา ชั้น 11 โรงแรมปรินซ์ พาเลซ มหานาค กรุงเทพมหานคร

ต่อมา เวลา 17.30 น. นางสุจิตรา พิทยานรเศรษฐ์ อธิบดีฯ เปิดโอกาสให้ นางอภิญญา ชมภูมาศ รองอธิบดีฯ นางศิริลักษณ์ มีมาก ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านผู้สูงอายุ ผู้อำนวยการกอง/กลุ่ม ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ ทั้ง 12 ศูนย์ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมกิจการผู้สูงอายุ เข้าร่วมรดน้ำขอพร เนื่องในโอกาสเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี 2564 ณ ห้องพัชราภา ชั้น 11 โรงแรมปรินซ์ พาเลซ มหานาค กรุงเทพมหานคร