กระทรวง พม. โดย กรมกิจการผู้สูงอายุ จัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2564 ภายใต้แนวคิด “พลังผู้สูงวัย รวมใจลูกหลาน นำไทยพ้นภัยโควิด-19”

กระทรวง พม. โดย กรมกิจการผู้สูงอายุ จัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2564 ภายใต้แนวคิด “พลังผู้สูงวัย รวมใจลูกหลาน นำไทยพ้นภัยโควิด-19”
วันที่ 8 เม.ย. 2564 | ผู้เข้าชม 1,407 ครั้ง

กระทรวง พม. โดย กรมกิจการผู้สูงอายุ จัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2564 ภายใต้แนวคิด “พลังผู้สูงวัย รวมใจลูกหลาน นำไทยพ้นภัยโควิด-19”

วันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2564 เวลา 08.30 น. นางพัชรี อาระยะกุล ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “วันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2564” ภายใต้แนวคิด “พลังผู้สูงวัย รวมใจลูกหลาน นำไทยพ้นภัยโควิด-19” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานทุกภาคส่วนตระหนักและเห็นความสำคัญของผู้สูงอายุ สร้างความเอื้ออาทร และความผูกพันระหว่างคนทุกวัย โดยมี นางสุจิตรา พิทยานรเศรษฐ์ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ กล่าวรายงาน นางอภิญญา ชมภูมาศ รองอธิบดีฯ นางศิริลักษณ์ มีมาก ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านผู้สูงอายุ คณะผู้บริหารระดับสูงกระทรวง พม. ผู้อำนวยการกอง/กลุ่ม ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ ทั้ง 12 ศูนย์ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมกิจการผู้สูงอายุ ภาคีเครือข่ายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมในงานดังกล่าว ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด – 19 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรุงเทพมหานคร

“วันผู้สูงอายุแห่งชาติ” เริ่มขึ้นตามมติของคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2525 ซึ่งจากการที่รัฐบาลมีมติประกาศให้วันที่ 13 เมษายน ของทุกปี เป็นวันผู้สูงอายุแห่งชาติ และเห็นชอบให้มีการจัดกิจกรรมพิเศษเนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ พร้อมทั้งจัดงานอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เพื่อให้ประชาชนและสังคมตระหนักถึงคุณค่า ความสำคัญ และศักดิ์ศรีของผู้สูงอายุ โดยได้มีการกำหนดให้ “ดอกลำดวน” เป็นดอกไม้สัญลักษณ์ที่สื่อความหมายให้สังคมที่คนทุกวัย แสดงความรัก ความผูกพัน ความเอื้ออาทร และเป็นการให้ความสำคัญกับผู้สูงอายุ เพราะดอกลำดวนเปรียบเสมือนกับผู้ทรงวัยวุฒิที่คงคุณธรรมความดีงามไว้ เป็นแบบอย่างแก่ลูกหลานตลอดไป

การจัดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2564 คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติเห็นชอบประกาศสดุดีให้ “นายแพทย์เฉก ธนะสิริ” เป็นผู้สูงอายุแห่งชาติ พุทธศักราช 2564 เนื่องด้วยนายแพทย์เฉก เป็นผู้ที่มีความมุ่งมั่นต่อหน้าที่การงานที่ได้รับผิดชอบ โดยหลักในการดำเนินชีวิตให้ประสบความสำเร็จ คือ “ทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุด ให้บรรลุเป้าหมายให้ได้มากที่สุด”

นอกจากนี้ ภายในงานยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจและสำคัญต่อการสร้างความตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของผู้สูงอายุ ประกอบด้วย การรับชมวีดิทัศน์ สารจากนายกรัฐมนตรี สถานการณ์ผู้สูงอายุ และวีดิทัศน์ผู้สูงอายุแห่งชาติ พุทธศักราช 2564 การกล่าวสุนทรพจน์ในหัวข้อ “พลังผู้สูงวัย รวมใจลูกหลาน นำไทยพ้นภัยโควิด-19” จากนางสาวญาณิศา ถิระการ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนหอวัง การแสดงของผู้สูงอายุ โดย คุณโฉมฉาย อรุณฉาน พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่องค์กรสถานประกอบการที่ให้การสนับสนุนภารกิจกรมกิจการผู้สูงอายุดีเด่น 3 แห่ง และการมอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะ การประกวดภาพถ่าย 3 รางวัล รวมจำนวน 7 รางวัล ตลอดจนการจัดแสดงนิทรรศการภาพถ่ายผู้สูงอายุ

สามารถรับชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.facebook.com/dop.go.th/posts/4032360483491500