อบรมหลักสูตรผู้บริหาร ตามโครงการพัฒนาแพลตฟอร์มบริหารจัดการข้อมูลด้านสวัสดิการสังคม (Social Welfare Data Management Platform)

อบรมหลักสูตรผู้บริหาร ตามโครงการพัฒนาแพลตฟอร์มบริหารจัดการข้อมูลด้านสวัสดิการสังคม (Social Welfare Data Management Platform)
วันที่ 5 พ.ค. 2564 | ผู้เข้าชม 1,278 ครั้ง

วันพุธที่ 5 พฤษภาคม 2564 เวลา 08.00 น. นางสุจิตรา พิทยานรเศรษฐ์ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ เข้าร่วมอบรมหลักสูตรผู้บริหาร ตามโครงการพัฒนาแพลตฟอร์มบริหารจัดการข้อมูลด้านสวัสดิการสังคม (Social Welfare Data Management Platform) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ระยะที่ 1 ผ่านระบบ Zoom Video Conference เพื่อยกระดับการให้บริการประชาชนของหน่วยงาน พม. ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค และการตัดสินใจในการบริหารจัดการข้อมูลที่มีคุณภาพ โดยมีนางพัชรี อาระยะกุล ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวง พม. และนางอภิญญา ชมภูมาศ รองอธิบดีฯ เข้าร่วมการอบรมฯ ดังกล่าว

คลังภาพ