ประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม ครั้งที่ 6/2564

ประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม ครั้งที่ 6/2564
วันที่ 10 มิ.ย. 2564 | ผู้เข้าชม 1,016 ครั้ง

วันพฤหัสบดีที่ 10 มิถุนายน 2564 เวลา 13.00 น. นางสุจิตรา พิทยานรเศรษฐ์ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ มอบหมายให้นางสาวอาภา รันตพิทักษ์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมสวัสดิการและคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม ครั้งที่ 6/2564 ผ่านระบบ Zoom Video Conference เพื่อพิจารณาการช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนโครงการให้บริการสงเคราะห์ผู้สูงอายุอยู่ในภาวะยากลำบาก (ไตรมาส 3) ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 60 ราย โดยแบ่งออกเป็นของกองส่งเสริมสวัสดิการและคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุ (ส่วนกลาง) จำนวน 51 ราย และศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค จำนวน 9 ราย โดยมีผู้อำนวยการกลุ่ม ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมกิจการผู้สูงอายุ เข้าร่วมประชุมดังกล่าว ผ่านระบบ Zoom Video Conference ณ ห้องประชุม ชั้น 10 กรมกิจการผู้สูงอายุ อาคารมหานครยิบซั่ม กรุงเทพมหานคร

คลังภาพ