ประชุมมอบนโยบาย เพื่อการจัดทำแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี และแผนปฏิบัติราชการรายปี พ.ศ. 2566 – 2570

ประชุมมอบนโยบาย เพื่อการจัดทำแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี และแผนปฏิบัติราชการรายปี พ.ศ. 2566 – 2570
วันที่ 10 มิ.ย. 2564 | ผู้เข้าชม 1,124 ครั้ง

วันพฤหัสบดีที่ 10 มิถุนายน 2564 เวลา 13.00 น. นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานการประชุมมอบนโยบาย เพื่อการจัดทำแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี และแผนปฏิบัติราชการรายปี พ.ศ. 2566 – 2570 เพื่อเป็นทิศทางในการขับเคลื่อนภารกิจของกระทรวง พม.ให้เกิดผลสัมฤทธิ์และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อกลุ่มเป้าหมาย โดยมีนางสุจิตรา พิทยานรเศรษฐ์ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ พร้อมด้วยนางอภิญญา ชมภูมาศ รองอธิบดีฯ ผู้อำนวยการกอง/กลุ่ม ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมกิจการผู้สูงอายุ เข้าร่วมการประชุมผ่าน Video Conference ณ ห้องประชุมชั้น 21 กรมกิจการผู้สูงอายุ อาคารมหานครยิบซั่ม 

ทั้งนี้ ได้ปฏิบัติตามมาตรการเพื่อความปลอดภัยจาก COVID-19 โดยการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) และสวมหน้ากากอนามัยตลอดระยะเวลาการประชุมอย่างเคร่งครัด

คลังภาพ