ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านผู้สูงอายุ เข้าร่วมประชุมผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณาประเด็นการจัดเวทีทางสังคมเพื่อกำหนดทิศทางงานวิจัยแห่งอนาคต (Social Forum)

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านผู้สูงอายุ เข้าร่วมประชุมผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณาประเด็นการจัดเวทีทางสังคมเพื่อกำหนดทิศทางงานวิจัยแห่งอนาคต (Social Forum)
วันที่ 22 ก.ค. 2564 | ผู้เข้าชม 1,528 ครั้ง

วันพฤหัสบดีที่ 22 ก.ค 2564 เวลา 09.30 น. นางศิริลักษณ์ มีมาก ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านผู้สูงอายุ ได้เข้าร่วมประชุมผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณาประเด็นการจัดเวทีทางสังคมเพื่อกำหนดทิศทางงานวิจัยแห่งอนาคต (Social Forum) โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดทำข้อเสนอทางสังคมต่อรัฐบาล ทั้งในเชิงกลุ่มเป้าหมายและในเชิงประเด็น ตลอดจนสามารถพัฒนาระบบบริหารงานวิจัยของ พม.ในอนาคต โดยแบ่งกลุ่มเป้าหมายของกระทรวง พม. ออกเป็น 6 กลุ่มคือ 1) กลุ่มเด็ก/เยาวชน 2) กลุ่มสตรีและครอบครัว 3) กลุ่มคนพิการ 4) กลุ่มผู้สูงอายุ 5) กลุ่มคนไร้ที่พึ่ง/กลุ่มคนเปราะบาง 6) กลุ่มคนไทยในต่างประเทศ (ตามภารกิจ พม.) โดยคณะทำงานขับเคลื่อนชุดโครงการวิจัยบ่มเพาะนักวิจัยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ด้วยความร่วมมือของภาควิชาการ โดยมีกองมาตรฐานการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นฝ่ายเลขานุการ

คลังภาพ