รองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ เข้าร่วมเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในการประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ. วิจัย ครั้งที่ 15 “Future Trends of Research and Innovation”

รองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ เข้าร่วมเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในการประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ. วิจัย ครั้งที่ 15 “Future Trends of Research and Innovation”
วันที่ 22 ก.ค. 2564 | ผู้เข้าชม 1,524 ครั้ง

วันพฤหัสบดีที่ 22 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.00 น. นางอภิญญา ชมภูมาศ รองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ เข้าร่วมเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ผ่านระบบ Video Conference ในการประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ. วิจัย ครั้งที่ 15 “Future Trends of Research and Innovation” ซึ่งดำเนินการจัดขึ้นโดยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อนำเสนอผลงาน “การพัฒนาเมืองเพื่อรองรับสังคมสูงวัย” รวมถึงผลการศึกษาจากการร่วมกันเก็บข้อมูลบริบทและศักยภาพของชุมชน และนำมาวิเคราะห์ข้อมูล และร่วมกันวางแผนการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้เพื่อรองรับสังคมสูงวัยในทั้ง 5 ศูนย์เรียนรู้ ตลอดจนการทำลองปฏิบัติการเพื่อการแลกเปลี่ยน 2 รอบทั้งจากศูนย์เรียนรู้ต่างพื้นที่และหน่วยงานภายในและภายนอกพื้นที่เข้ามาร่วมศึกษาเรียนรู้และร่วมแลกเปลี่ยน

คลังภาพ