อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนผู้สูงอายุ ครั้งที่ 8/2564

อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนผู้สูงอายุ ครั้งที่ 8/2564
วันที่ 22 ก.ค. 2564 | ผู้เข้าชม 1,593 ครั้ง

วันพฤหัสบดีที่ 22 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.30 น. นางสุจิตรา พิทยานรเศรษฐ์ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนผู้สูงอายุ ครั้งที่ 8/2564 ผ่านระบบ Video Conference ร่วมกับคณะอนุกรรมการฯ และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาอนุมัติปรับแผนการใช้จ่ายเงินกองทุนผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2564 พร้อมทั้งพิจารณาขอความเห็นชอบการกันงบประมาณเบิกจ่ายเหลื่อมปี และการพิจารณาอนุมัติการปรับแผนบริหารความเสี่ยงของกองทุนผู้สูงอายุ ประจำปี 2564 ฯ โดยมี นางสาวสุชาดา ทรรพนันทน์ ผู้อำนวยการกองบริหารกองทุนผู้สูงอายุ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมกิจการผู้สูงอายุ เข้าร่วมประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมกองทุนผู้สูงอายุ ชั้น 1 อาคารพิชเยนทรโยธิน ภายในบริเวณสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี กรุงเทพมหานคร