โครงการศึกษา เรื่อง แนวทางการจัดบริการสวัสดิการสังคมสำหรับผู้สูงอายุในรูปแบบปกติใหม่

โครงการศึกษา เรื่อง แนวทางการจัดบริการสวัสดิการสังคมสำหรับผู้สูงอายุในรูปแบบปกติใหม่
วันที่ 20 ก.ค. 2564 | ผู้เข้าชม 37 ครั้ง

วันจันทร์ที่ 19 กรกฎาคม 2564 นางสาวอภิรชญา ชัยติกุล ผอ.ศพส.บ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่)มอบหมายข้าราชการ ศพส.บ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่) เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการศึกษา เรื่อง แนวทางการจัดบริการสวัสดิการสังคมสำหรับผู้สูงอายุในรูปแบบปกติใหม่ ตามบันทึกความเข้าใจ (ROU) ระหว่างกรมกิจการผู้สูงอายุกับองค์กร Access4u มลรัฐออสเตรเลียใต้ ผ่าน Zoom Video Conference  ณ  ห้องประชุมชั้น 2 ศพส.บ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่)