บันทึกข้อตกลงความร่วมมือแสดงเจตจำนงในการร่วมขับเคลื่อน โครงการ "สร้างคน สร้างโอกาส สร้างชาติมั่นคง" ภายใต้แนวคิด "ดี เก่ง กล้า ด้วยดนตรี กีฬา และศิลปะ"

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือแสดงเจตจำนงในการร่วมขับเคลื่อน โครงการ