1. แพลตฟอร์มส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต สำหรับผู้สูงวัย

1. แพลตฟอร์มส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต สำหรับผู้สูงวัย
วันที่ 4 ธ.ค. 2564 | ผู้เข้าชม 3,173 ครั้ง | โดย กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน (ทนส.กยผ.)

ชื่อแพลตฟอร์ม

ชื่อโครงการตามแผนงานบูรณาการฯ ที่ดำเนินการจัดทำแพลตฟอร์ม

วัตถุประสงค์ของแพลตฟอร์ม

รายละเอียดแพลตฟอร์ม
พร้อม
Link ประกอบ

จำนวนผู้เข้าร่วมแพลตฟอร์ม

 

1. แพลตฟอร์มส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต สำหรับผู้สูงวัย

โครงการสร้างผู้สูงวัยเป็นกำลังคนดิจิทัลสู้ภัยไซเบอร์

แพลตฟอร์มเพื่อส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงวัย ส่งเสริมให้ผู้สูงวัยสามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตได้อย่างปลอดภัย และสร้างสรรค์

อยู่ระหว่างการดำเนินการกำหนดรายละเอียดแบบฟอร์ม จากหน่วยงานพันธมิตรและกลุ่มเป้าหมาย

อยู่ระหว่างการดำเนินการกำหนดรายละเอียดแบบฟอร์ม จากหน่วยงานพันธมิตรและกลุ่มเป้าหมาย