3. แพลตฟอร์ม retro ok

3. แพลตฟอร์ม retro ok
วันที่ 4 ธ.ค. 2564 | ผู้เข้าชม 3,304 ครั้ง | โดย กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน (ทนส.กยผ.)

 

ชื่อแพลตฟอร์ม

ชื่อโครงการตามแผนงานบูรณาการฯ ที่ดำเนินการจัดทำแพลตฟอร์ม

วัตถุประสงค์ของแพลตฟอร์ม

รายละเอียดแพลตฟอร์ม
พร้อม
Link ประกอบ

จำนวนผู้เข้าร่วมแพลตฟอร์ม

 

3. แพลตฟอร์ม retro ok

โครงการสร้างผู้สูงวัยเป็นกำลังคนดิจิทัลสู้ภัยไซเบอร์

ส่งเสริมให้ผู้สูงวัยสามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เท่าทันสื่อสังคมออนไลน์

ดำเนินการพัฒนาแพลตฟอร์มแล้วเสร็จและมีการใช้งานในปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง

ผู้สูงอายุ 5,355 คน