กองทุนออมแห่งชาติ

กองทุนออมแห่งชาติ
วันที่ 4 ธ.ค. 2564 | ผู้เข้าชม 4,288 ครั้ง | โดย กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน (ทนส.กยผ.)

สรุปแพลตฟอร์มดิจิทัล

ภายใต้แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หน่วยงาน…กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.)….

ชื่อแพลตฟอร์ม

ชื่อโครงการตามแผนงานบูรณาการฯ ที่ดำเนินการจัดทำแพลตฟอร์ม

วัตถุประสงค์ของแพลตฟอร์ม

รายละเอียดแพลตฟอร์ม
พร้อม
Link ประกอบ

จำนวนผู้เข้าร่วมแพลตฟอร์ม

(1. ผู้สูงอายุ……คน

2. ประชากรอายุ 25-59ปี…. คน

3. ประชาชนทั่วไป กรณีไม่สามรถระบุช่วงอายุได้….คน)

แอปพลิเคชัน กองทุนการออมแห่งชาติ

โครงการสื่อสารผ่านช่องทางสื่อออนไลน์

 

เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารและสิทธิประโยชน์จากการออมเงินกับ กอช. ผ่าน แอปพลิเคชัน กอช.

https://eservice.nsf.or.th/

ประชาชนทั่วไป กลุ่มเป้าหมาย และสมาชิก กอช. ที่เข้าถึงแอป กอช. มีจำนวน 473,336 ราย

 

Facebook กองทุนการออมแห่งชาติ

โครงการสื่อสารผ่านช่องทางสื่อออนไลน์

เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารและสิทธิประโยชน์จากการออมเงินกับ กอช. ผ่าน  Facebook กองทุนการออมแห่งชาติ

https://www.facebook.com/NationalSavingsFund

ประชาชนทั่วไป กลุ่มเป้าหมาย และสมาชิก กอช. ที่ติดตาม Facebook

กองทุนการออมแห่งชาติ มียอดถูกใจและผู้ติกตาม จำนวนทั้งสิ้น 179,597 ราย

 

Line กองทุนการออมแห่งชาติ

โครงการสื่อสารผ่านช่องทางสื่อออนไลน์

เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารและสิทธิประโยชน์จากการออมเงินกับ กอช. ผ่าน   Line กองทุนการออมแห่งชาติ

https://liff.line.me/1645278921-kWRPP32q/?accountId=nsf.th

ประชาชนทั่วไป กลุ่มเป้าหมาย และสมาชิก กอช. ที่ติดตาม Line กองทุนการออมแห่งชาติ

มีจำนวน 90,367 ราย

 

เว็บไซต์ กองทุนการออมแห่งชาติ (www.nsf.or.th)

โครงการสื่อสารผ่านช่องทางสื่อออนไลน์

เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารและสิทธิประโยชน์จากการออมเงินกับ กอช. ผ่าน เว็บไซต์ กองทุนการออมแห่งชาติ

https://www.nsf.or.th

ประชาชนทั่วไป กลุ่มเป้าหมาย และสมาชิก กอช. ที่รับชมและเข้าถึงเว็บไซต์ กองทุนการออมแห่งชาติ www.nsf.or.th  จำนวนทั้งสิ้น 3,017,725

 

Youtube กองทุนการออมแห่งชาติ

โครงการสื่อสารผ่านช่องทางสื่อออนไลน์

เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารและสิทธิประโยชน์จากการออมกับ กอช. ผ่าน Youtube กองทุนการออมแห่งชาติ

https://www.youtube.com/channel/UCgWgdTQ64fKnkUroCLua4JQ

ประชาชนทั่วไป กลุ่มเป้าหมาย และสมาชิก กอช. ที่ Youtube กองทุนการออมแห่งชาติ มีจำนวน 11,570 ราย

 

Twitter กองทุนการออมแห่งชาติ

โครงการสื่อสารผ่านช่องทางสื่อออนไลน์

เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารและสิทธิประโยชน์จากการออมกับ กอช. ผ่าน Twitter กองทุนการออมแห่งชาติ

https://twitter.com/nsf_pr

ประชาชนทั่วไป กลุ่มเป้าหมาย และสมาชิก กอช. ที่ติดตาม Instagram กองทุนการออมแห่งชาติ มีจำนวน 907 ราย

 

 

TikTok  กองทุนการออมแห่งชาติ

โครงการสื่อสารผ่านช่องทางสื่อออนไลน์

เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารและสิทธิประโยชน์จากการออมกับ กอช. ผ่าน TikTok   กองทุนการออมแห่งชาติ

https://www.tiktok.com/@pr_nsf?lang=th-TH

ประชาชนทั่วไป กลุ่มเป้าหมาย และสมาชิก กอช. ที่ติดตาม  TikTok   กองทุนการออมแห่งชาติ มีจำนวน 735 ราย

 

 

Instagram กองทุนการออมแห่งชาติ                 

โครงการสื่อสารผ่านช่องทางสื่อออนไลน์

เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารและสิทธิประโยชน์จากการออมกับ กอช. ผ่าน Instagram กองทุนการออมแห่งชาติ                 

https://www.instagram.com/?hl=th

ประชาชนทั่วไป กลุ่มเป้าหมาย และสมาชิก กอช. ที่ติดตาม Instagram กองทุนการออมแห่งชาติ มีจำนวน 137 ราย

 

 

หน่วยงานความร่วมมือ

การแลกเปลี่ยนลิงค์เว็บไซต์ระหว่างหน่วยงาน        

เพื่อแลกเปลี่ยนลิงค์เว็บไซต์ระหว่างหน่วยงานภาคีความร่วมมือกับเว็บไซต์ กอช. สำหรับเชื่อมโยงการเข้าถึงหน่วยงานภาคีเครือข่าย ร่วมถึงเป็นแหล่งรวมข่าวสารเกี่ยวกับการวางแผนทางการเงิน อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เข้าชมเว็บไซต์

https://www.nsf.or.th

(อยู่บริเวณด้านล่างเว็บไซต์)

มีหน่วยงานภาคีเครือข่ายความร่วมมือ แลกเปลี่ยนลิงค์เว็บไซต์ จำนวนทั้งสิ้น 29 หน่วยงาน ได้แก่

1. การเคหะแห่งชาติ

2. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

3. กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 

4. บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์

5. สมาคมนักวางแผนการเงินไทย

6. ธนาคารแห่งประเทศไทย

7. กรมส่งเสริมสหกรณ์

8. กรมส่งเสริมการเกษตร

9. สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ 

10. กระทรวงยุติธรรม

11. กระทรวงมหาดไทย

12. กระทรวงการคลัง

13. กระทรวงศึกษาธิการ

14. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

15. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

16. กรมการปกครอง

17. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

18. กรมบัญชีกลาง

19. สํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา

20. สภาการศึกษา

21. กรมการพัฒนาชุมชน

22. กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

23. สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

24. กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ

25. สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

26. สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย

27. สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

28. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

29. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

 

หมายเหตุ : รายละเอียดของกลุ่มเป้าหมาย กอช.  

   - วัยรุ่น นักเรียน นักศึกษา อายุระหว่าง 15-25 ปี

   - วัยทำงาน ที่ประกอบอาชีพอิสระ อายุระหว่าง >25-50 ปี

   - วัยผู้สูงอายุ อายุระหว่าง >50-60 ปี

รูปภาพแพลตฟอร์ม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แอปพลิเคชัน กอช.

Facebook กอช.

Line กอช.

เว็บไซต์ กอช.

 

 

 

 

 

 

 

 

Instagram กอช.

Twitter กอช.

TikTok กอช.

Youtube กอช.