การบูรณาการ Platform Digital ภายใต้แผนบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565