ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขการคุ้มครองการส่งเสริมและการสนับสนุนการจัดที่พักอาศัยอาหารและเครื่องนุ่งห่มให้ผู้สูงอายุ ตามความจำเป็นอย่างทั่วถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ 2561

หลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขการคุ้มครองการส่งเสริมและการสนับสนุนการจัดที่พักอาศัยอาหารและเครื่องนุ่งห่มให้ผู้สูงอายุ ตามความจำเป็นๆอย่างทั่วถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ 2561