กรอบคุณธรรม กลุ่มตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564