รวบรวมกฎหมาย ไม่ว่าจะ พรบ. ระเบียบ ประกาศ กฏกระทรวง ข้อบังคับ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานกระทรวง ในทุกมิติ และรวมถึงคู่มือ อนุสัญญาระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง

รวบรวมกฎหมาย ไม่ว่าจะ พรบ. ระเบียบ ประกาศ กฏกระทรวง ข้อบังคับ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานกระทรวง ในทุกมิติ และรวมถึงคู่มือ อนุสัญญาระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง