เสนอประเด็นข้อเสนอเชิงนโยบาย เพื่อบรรจุในระเบียบวาระการประชุมสมัชชาผู้สูงอายุระดับชาติ ปี 2564

เสนอประเด็นข้อเสนอเชิงนโยบาย เพื่อบรรจุในระเบียบวาระการประชุมสมัชชาผู้สูงอายุระดับชาติ ปี 2564
วันที่ 17 มี.ค. 2564 | ผู้เข้าชม 747 ครั้ง