ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อ (ร่าง) พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ (ฉบับที่ .. ) พ.ศ. ....

ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อ (ร่าง) พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ (ฉบับที่ .. ) พ.ศ. ....
วันที่ 7 พ.ค. 2564 | ผู้เข้าชม 604 ครั้ง

ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อ (ร่าง) พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ (ฉบับที่ .. ) พ.ศ. ....

ตามมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560

และพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. 2562

ระหว่างวันที่ …. พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ถึง .....มิถุนายน พ.ศ. 2564

  1. ร่าง พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (คลิกอ่านรายละเอียด)
  2. ตารางเปรียบเทียบพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 กับ
    ร่างพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ (ฉบับที่..) พ.ศ. ....
    (คลิกอ่านรายละเอียด)

  3. ข้อมูลประกอบการรับฟังความคิดเห็น (คลิกอ่านรายละเอียด)

  4. มาตรการขับเคลื่อนสังคมสูงวัยคนไทยอายุยืน 4 มิติ (เศรษฐกิจ สภาพแวดล้อม สุขภาพ และสังคม ) (คลิกอ่านรายละเอียด)

  5. ร่วมแสดงความคิดเห็น >>>