ประกาศ กรม ผส. เรื่อง รายชื่อผู้แทนองค์กรเอกชนที่มีสิทธิเข้ารับการเลือกเพื่อเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ประกาศ กรม ผส. เรื่อง รายชื่อผู้แทนองค์กรเอกชนที่มีสิทธิเข้ารับการเลือกเพื่อเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
วันที่ 14 ก.ย. 2565 | ผู้เข้าชม 184 ครั้ง | โดย กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน (ทนส.กยผ.)

              ตามที่กรมกิจการผู้สูงอายุ ได้ประกาศให้องค์กรเอกชนที่ดำเนินงานเกี่ยวกับการคุ้มครอง การส่งเสริม และการสนับสนุนสถานภาพ บทบาท และกิจกรรมของผู้สูงอายุเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ ในระหว่างวันที่ 23 พฤษภาคม - 26 มิถุนายน 2565 นั้น 
             บัดนี้ กรมกิจการผู้สูงอายุ ได้ตรวจสอบคุณสมบัติขององค์กรเอกชน และผู้แทนองค์กรเอกชนที่ได้รับการเสนอชื่อจากองค์กรเอกชนให้เข้ารับการเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศให้ทราบดังนี้
             1. รายชื่อผู้แทนองค์กรเอกชนที่มีสิทธิเข้ารับการเลือกเพื่อเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ มีรายชื่อตามบัญชีรายชื่อผู้แทนองค์กรเอกชนที่แนบท้ายประกาศนี้
             2. องค์กรเอกชนที่เสนอชื่อผู้แทนตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้เท่านั้นที่มีสิทธิคัดค้านกันเองว่าเป็นองค์กรเอกชนที่ดำเนินงานเกี่ยวข้องในด้านการคุ้มครอง

                 การส่งเสริม และการสนับสนุนสถานภาพ บทบาทและกิจกรรมของผู้สูงอายุจริงหรือไม่
             3. ให้องค์กรเอกชน หรือผู้ที่องค์กรเอกชนมอบหมายยื่นคัดค้าน ตามแบบคำคัดค้านและแนวทางปฏิบัติการยื่นคัดค้านท้ายประกาศนี้ตั้งแต่วันที่ 13 - 26 กันยายน 2565 ต่อกรมกิจการผู้สูงอายุ
             4. อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ จะเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดคำคัดค้าน และประกาศผลการวินิจฉัยไว้ที่กรมกิจการผู้สูงอายุ และสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดทุกจังหวัด