แบบสำรวจ ข้อมูลการดำรงชีวิตของผู้สูงอายุในมิติสุขภาพ มิติเศรษฐกิจ มิติสังคม มิติสภาพแวดล้อม ในกลุ่มประชากรที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป

แบบสำรวจ ข้อมูลการดำรงชีวิตของผู้สูงอายุในมิติสุขภาพ มิติเศรษฐกิจ มิติสังคม มิติสภาพแวดล้อม  ในกลุ่มประชากรที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป
วันที่ 27 เม.ย. 2566 | ผู้เข้าชม 1,595 ครั้ง | โดย กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน (ทนส.กยผ.)

สแกนเพื่อตอบแบบสอบสำรวจ
หรือ กดที่ URL : http://shorturl.at/rzFR7