บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนธันวาคม 2563 (สำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร 0731.1/ว 31 ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2563)

บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนธันวาคม 2563 (สำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร 0731.1/ว 31 ลงวันที่  22 ธันวาคม 2563)
วันที่ 30 ธ.ค. 2563 | ผู้เข้าชม 1,613 ครั้ง

บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนธันวาคม 2563 (สำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร 0731.1/ว 31 ลงวันที่  22 ธันวาคม 2563)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง