แก้ไขแบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการจัดทำข้อตกลงคุณธรรม (Intergrity Pact) สำหรับหน่วยงานของรัฐเจ้าของโครงการ

แก้ไขแบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการจัดทำข้อตกลงคุณธรรม (Intergrity Pact) สำหรับหน่วยงานของรัฐเจ้าของโครงการ
วันที่ 8 ม.ค. 2564 | ผู้เข้าชม 672 ครั้ง

แก้ไขแบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการจัดทำข้อตกลงคุณธรรม (Intergrity Pact) สำหรับหน่วยงานของรัฐเจ้าของโครงการ

(ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต กรมบัญชีกลาง ที่ กค 0419.2/ว 598 ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2564)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง